• Değerli Velilerimiz,

  Okan Koleji Lisesi  öğrencilerini akademik yeterliliklerin yanı sıra, hayata dokunan, dünya insanı,sorgulayan, analiz-sentez becerileri gelişmiş, yaratıcı düşünebilen, doğru bilgiye ulaşmasını bilen, yeteneklerinin farkında olan ve geliştiren, etkili iletişim becerileri gelişmiş, çağdaş, sosyal değerlere bağlı, geleneksel değerlerinin farkında ve sahip çıkan, hayatında mutlaka sanat ve spora yer veren, en az iki yabancı dili etkili kullanabilen, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı ve onu koruyan, Atatürkçü nesiller olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir.

  Bilimsel öğretilerin ışığında oluşturduğumuz eğitim-öğretim programımızı, proje tabanlı öğrenmeye dayalı bir şekilde alanında uzman öğretmen kadromuz ile de sürdürmekteyiz. Ulusal ve uluslararası projeler, yarışmalar ve öğrenci değişim programları ile öğrencilerimizi akranları arasında değerlendirme imkanı bulmaktayız.

  Okulumuz, Okan Üniversitesinden aldığı destek ile öğrencilerinin eğitim ve gelişimine fark ve güç katmaktadır. Öğrencilerimiz daha lise yıllarından üniversite yaşamının ortam ve gerekliliklerinden kesitler yaşayarak, gelecekte onları bekleyen süreçlerin farkındalığını kazanmalarının yanı sıra hedeflenmeleri yönünde desteklemektedir.

  Öğrencilerimiz okulumuzda pozitif bilimlerin yanı sıra, yeteneklerin keşfedildiği sosyal-sanatsal ve sportif kulüpler,  ulusal ve uluslararası yarışmalar ile bilgi ve yeteneklerini pekiştirir-geliştirirler.

  Okan Eğitim Kurumları, öğrencilerini dünya insanı kriterlerine ulaştırabilmek için bir ana yabancı dilin yanı sıra alternatifli ikinci yabancı dil, çeşitli uluslararası sınavlar, geziler, ve öğrenci değişim programları ile kültürel ve dil becerileri gelişmiş bireyler yetiştirir.

  Üniversitemiz ABD’ de açılan Okan Miami Üniversitesi’nde öğrencilerine çift diploma imkanı sunmaktadır.

  Değerli Öğrencilerim,

  Okan Koleji Lisesi sizleri bir üst öğrenim kurumuna hazırlamanın yanı sıra hayata da hazırlar. Okulunuzda geçireceğiniz yıllar, eğlenirken farkında olmadan geleceği şekillendirdiğiniz birikimlere sahip olacağınız en değerli süreçler olacaktır.

  Elde edeceğiniz akademik ve yaşamsal beceriler hayatınızın ileriki dönemlerinde sizleri hep bir adım öne çıkaracak ve farklı kılacaktır.

  Ancak şunu unutmayınız’ ki; sosyal beceriler, canlıya saygı duymak ve değer vermek, iletişim becerilerini geliştirmek,  ulusal değerlerin farkında olmak ve bu değerleri yaşatmak, farklı kültürleri tanımak,  öğrenmeyi öğrenmek, spor yapmak, sanat ’a ve sanatçıya değer vermek, emeğe saygı duymak gibi bizlere insan olarak değer katan kazanımları elde ederken, Ulu önder Atatürk’ün ilkelerinden sapmadan Cumhuriyetimizin geleceğini sizlere emanet edebileceğimizi biliyorum.

  Sizlerle gurur duyuyorum.

  Sevgi ve saygılarımla.

  Akın KURT

  Lise Müdürü

 • Özel Okan Anadolu Lisesi

  Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Yanı
  34959 Akfırat / Tuzla / İSTANBUL

  Tel : (0216) 677 18 30 / 444 65 26
  E-Posta : info@okankoleji.com

 • Tüm seviyelerde izlediğimiz müfredat programları; öğrencilerin bilgi deposu olması yerine, bilgiye ulaşmayı bilen ve bilgiyi gereksinimleri doğrultusunda kullanabilen, bilgi teknolojilerini öğrenmiş, yabancı dille iletişim becerilerini kazanmış, çağdaş bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Kolejimizin eğitim ve öğretim yaşantısında öğrencilerimizin; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alandaki becerilerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğretim programlarımız ve öğrenim etkinliklerimiz; öğrencilerimizin bilgi düzeyi, duygu dünyası, yapabilirlikleri ve algılama hızları dikkate alınarak düzenlenmektedir.

  Tüm seviyelerdeki dersler, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen müfredatla birlikte, akademik ve ders dışı programlarla zenginleştirilerek okutulmaktadır. Öğrenmenin kalıcı olması, bilgi, beceri ve tutumları dengede tutmayı sağlamak amacıyla, sınıf içi ve dışı etkinliklerimiz yaşantı izli yapılmaktadır. Ders programımız tam gün eğitim vermek üzere haftada 45 saattir. Okan Koleji’nin dünyada seçkin okullar arasında yerini alabilmesi için standart Lise programının yanında uluslararası standartlara uygun programlar uygulanmaktadır.

   

                                                                                       Lise Akademik Takvimi  tıklayınız.

                                                                                   

                                                                   Lise 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı  Zaman Çizelgesi için tıklayınız

                                                                                        

 • Türkçe- Türk Edebiyatı- Dil Anlatım Dersi Programı

  Okan Koleji Lisesi Türk Edebiyatı dersi amacı; “Kendini ve dünyayı, ana dilinin olanaklarıyla anlamlandırarak karşılaştığı olaylar hakkında yorum yapabilen; okuyan; ulusal ve evrensel değerlerin, sanat yapıtı olan yazınsal metinlerle zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavrayan, geçmişin değerlerinden yararlanarak çağın gerekliliklerine kolayca uyum sağlayan; Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak çevresini etkileyen, sanatın estetik güzelliğinden zevk alabilen öğrenciler yetiştirmektir.” 

  Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin amacı; "Eğitim kalitemizi gelenek ve disiplinimizden ödün vermeden sürdürerek güçlü ve yetkin konumumuzu korumak, dünyadaki tüm uygarlıkların ortak paydaları doğrultusunda ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyleri yetiştiren öncü birimlerden biri olmaktır."

  Bu amaçlar perspektifinde bireyin "sanatsal düşünme ve beceri geliştirme" yönlerine vurgu yapan, bireye farklı bakış açıları kazandıran bir çalışma sürecini devam ettiriyoruz.

  Türk Edebiyatı programında doğru okuma, doğru yazma, yeniden yorumlama, özgün anlatım, münazara, serbest kürsü, Fütürizm, tiyatro, drama, öykü, şiir, deneme, yaratıcı yazma programları ve atölye çalışmaları üzerinde etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz ulusal, uluslararası yarışma ve etkinliklere katılım yapmakta böylece kendi yeteneklerini en geniş platformlarda değerlendirebilmektedirler.

 • Tarih Dersi Programı

  Tarih eğitimi, bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken uygarlığın tüm toplumların katkısı ile oluştuğu bilincini kavratır. Böylelikle bireyler ortak değerlere sahip çıkarak dil, din, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir. Geçmişini öğrenen kişi, millî değerlerini, kültürünü tanıyarak millî bilinç kazanır. Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. Günümüzdeki olayların açıklanmasında geçmiş önemli bir yere sahiptir. Toplumlar geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verirler.

  Tarih dersinin genel olarak hedefleri;

  Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak,

  Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak,

  Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak,

  Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

  Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek,

  Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak,

  Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak,

  Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,

  Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak,

   Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak,

  Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırmaktır.

   

  Coğrafya Dersi Programı 

  Coğrafya  dersi; öğrenciyi toplum içinde yaşamaya hazırlayan, değişen dünyada etkin, önemli roller üstlenen yararlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir derstir.

  Okan Koleji bu bağlamda; neden- sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutluluğunu görebilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen; çevresine duyarlı, insani değerlere önem veren, millî ve ahlaki değerleri yüksek, haklarını bilen ve kullanan, başkalarının haklarına saygılı, soran, sorgulayan, araştıran, yorumlayan,  cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip çıkan laik, demokratik, çağdaş,  dünya vatandaşı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

  Bu amacı gerçekleştirmek için yaşam izli çalışmalarla öğrencilerimizin, öğrendiklerini yaşamın ulusal ve evrensel kaynaklarına indirgemeleri sağlanmaktadır. Bu sistemle öğrencilerimizin seviyesine göre belirlediğimiz becerilere ulaşma çalışmaları yapılmaktadır.

  Derslerimizde bilgilerin kalıcılığını sağlamak için görsel materyallerden, akıllı tahtadan, her ünite için hazırlanmış sunulardan, haritalardan, yararlanıldığı gibi bunun yanında sınıf içi hazırlanmış proje ve performans grupları, konularımızı içeren basın haberlerinin tartışılması ve yorumlanması, bulmaca,   . ünite bazlı gezilerle öğrencilerimizin; okuduğunu, dinlediğini yerinde görerek çoklu öğrenme teknikleriyle daha etkili öğrenmeleri sağlanmaktadır.

   

  Felsefe Grubu Ders Programları

  Amaçlarımız

  Okan  Koleji Lisesinde felsefe dersinde öğrencilerin:

  Bütüncül bir felsefi bakış açısı edinmeleri ve gündelik yaşamlarında da bu bakışı kullanma alışkanlığı kazanmaları,

  Sistematik düşünebilme becerisi kazanmaları,

  Kendilerini ve evreni anlamak için bütüncü bir sorgulama tutumu geliştirebilmeleri,

  Konuları çok yönlü bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazanmaları,

  İnsan açısından değerlerin anlamını fark etmeleri, hem etik hem de estetik değerleri, millî ve evrensel açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirmeleri,

  Felsefenin ne olduğunu anlayıp felsefi sorgulama becerisini kazanmaları,

  Felsefenin alanı ve temel problemleriyle ilgili bilgi edinmeleri,

  Felsefenin yaşamla ilişkisini kurmaları amaçlanmaktadır.

  Çalışmalarımız

  Düzenli olarak konu kavrama testleri ve tekrar testleri yapılmaktadır.

  Dersler felsefenin günlük yaşamla ilişkisi kurularak anlatılmaktadır.

  Yapılan söyleşi, münazara, panellerle öğrencilerin öğrendiklerini uygulama imkânı sunarak dersin yaşamsal alanda devamını sağlıyoruz.

   

  Sosyoloji Dersi 

  Amaçlarımız

  Sosyoloji dersinde öğrencilerin:

  Topluma ve toplumsal yaşama genel bir bakış açısı kazanmaları,

  Sorgulama ve anlam çıkarabilme yeteneği kazanmaları,

  Konuları çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazanmaları,

  Toplumsal yaşamdaki manevi değerleri anlamaları ve bunu hayata yansıtabilme becerisi kazanmaları,

  Sosyolojinin ne olduğunu anlama ve bulundukları toplumla ilişkilendirebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

   

  Çalışmalarımız

  Düzenli olarak konu kavrama testleri ve tekrar testleri yapılmaktadır

  Dersler sosyolojinin günlük yaşamla ilişkisi kurularak anlatılır.

   

  Psikoloji Dersi

  Amaçlarımız

  Psikoloji dersinde öğrencilerin kendilerini  anlamalarını, yaşadıklarının adını koyup,ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı,

  Sistematik düşünebilme becerisi kazanmaları,

  Sorunlarını çok yönlü bir bakış açısıyla karşılama alışkanlığı kazanmaları,

  Ruh sağlığının önemini anlamaları ve koruma yollarını fark etme yeteneği kazanmaları amaçlanmaktadır.

   

  Çalışmalarımız

  Düzenli olarak konu kavrama testleri ve tekrar testleri yapılmaktadır.

  Dersler psikolojinin günlük yaşamla ilişkisi kurularak  anlatılır.

   

  Mantık Dersi 

  Amaçlarımız

  Mantık dersinde öğrencilerin, doğru düşünebilme yeteneği kazanmaları,

  Hayatı bütünleyici bir bakış açısıyla algılamaları ve davranışlarında doğru düşünmenin önemini kavramaları,

  Mantığın ne olduğunu kavramaları ve bunu hayata geçirebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

   

  Çalışmalarımız

  Düzenli olarak konu kavrama testleri ve tekrar testleri yapılmaktadır.

  Dersler mantığın günlük yaşamla ilişkisi kurularak anlatılır.

   

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

  Derslerimizde öğrencilerin; MEB müfredatına uygun olarak dinî kültürlerini artırmaya yönelik, erdemli bireyler olmalarını sağlayacak bir eğitim anlayışıyla hareket edilmek suretiyle hayata hazır hale getirilmesi önceliğimizdir. Millî ve manevi değerlere önem veren, ebeveynlerine ve tüm insanlara değer verecek bireyler olarak yetişmelerini sağlama amacı derslerimizdeki kazanımımızdır.

  Ayrıca dersimizde hafta sonu ve hafta içi ödevleriyle konular pekiştirilmekte; sunum, slayt ve soru cevap yöntemiyle konular işlenmektedir.

 • Fen Bölümü Programı

  Lisemizde fen dersleri MEB tarafından 9 ve 10.sınıflarda temel düzey ve 11 ve 12. sınıflarda ise ileri düzey olarak ayrılmış bir program çerçevesinde işlenir. 9 ve 10.sınıflarımızda temel fizik, kimya, biyoloji konuları öğrencilerin fen ve bilime ilgilerini arttıracak şekilde işlenir. Öğrencilerimize bilimsel okuryazarlık kazandırmak temel hedefimizdir. Konuların günlük hayatla bağlantıları kurulur. Deneylerle kalıcı öğrenmeleri sağlanır.

  11 ve 12. sınıflarımızda ileri fizik, kimya, biyoloji konuları sarmal öğrenme yaklaşımına göre ve detaya inilerek işlenir. Öğrenciye soruyu daha çabuk okuma-anlama ve çözme için teknikler öğretilerek hız kazanmalarını sağlanır. İleride fen, sağlık, mühendislik alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilerimizin seçtiği bu derslerde, öğrencilerimizin konuların bütün ayrıntılarını öğrenmelerini sağlayacak ders anlatımları, deney uygulamaları, araştırma projeleri, test çözümleri yapılmaktadır.

  Öğrencilerimizi sınavlara güçlü bir şekilde  hazırlamak için deneme sınavları yapılır. Yapılan deneme sınavlarının sonuçlarının analizi değerlendirilerek  öğrencilerin eksik olduğu konular belirlenip bireysel özelliklerine ve öğrenme hızlarına  göre yapılan etüt çalışmaları ve soru çözümleri ile eksikler tamamlanır. Bilgisayar destekli öğretim yöntemleri ile şekil-şema üzerinden çalışmalar yapılarak öğrencilerin  görsel uzamsal konuları kavramaları sağlanır.

  Lisemizde, Fen Bilimleri bölümünün bütün çalışmaları öğrencilerin keşfetme ve merak duygularını arttırarak bilim ve fen konularında çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

  Fizik

  Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bilimsel bilginin her yıl katlanarak artmasına yol açmıştır. Bunun bir sonucu olarak bilginin toplumların gelişmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmış, ülkeleri kalkındıracak, bilgiyi üretebilecek, nitelikli insan gücüne ihtiyaç doğmuştur. Bilim ve teknolojideki değişim, nitelikli insan gücü yetiştirme talebi ve lise fizik müfredatının yenilenmesi fizik derslerin işlenişinde değişiklikler yapmamızı gerekli kılmıştır. Bunun bir sonucu olarak fizik derslerinde kavram yanılgılarının giderilmesine, problem çözme becerisinin artırılmasına, fiziğin günlük yaşam uygulamalarına ve ders anlatımında görsel öğelere (deney, gösterim, slayt, video…) daha çok yer verilmektedir.

  Okan Lisesi’nde fizik öğretim programının genel amacı; fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. 

  Kimya

  Kimya programının amacı, öğrencilerimize MEB müfredatında yer alan konuları, sınıf ortamında uygulanabilen farklı yöntemlerle, teknolojik - görsel materyallerle ve öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirilen kontrollü - güvenli deneylerle kazanımları deneyimleyerek kavratmaktır. Öğrenilen bu kavramların kalıcı olabilmesi ve içselleştirilmesi amacıyla, günlük hayatla bağlantılar yapılmakta, farklı türden sorulan sorular ile hazırlanan sınavlar ve sınıf içi aktivitelerle tamamlama çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi çalışmalara etkin bir şekilde katılımları ancak onların kendini dersin ve sınıfın bir parçası olarak görmesi ile olacağından, çalışmalarımızda grup oluşumlarına ve paylaşımlara önem verilmektedir. Tüm yapılanlarla öğrencilerimizin kimyanın yaşamımızdaki (kirin temizlenmesinin redoks reaksiyonu olduğu, içtiği aspirinin özünün salisilik asit olduğu gibi) önemini ve yerini kavramış olmaktadır

  Biyoloji

  Temel amacımız öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onları; üretken, bilgiye ulaşıp kullanabilen, öğrendiklerini hayata ve diğer alanlara uygulayabilen bireyler olarak yetiştirmek ve bu doğrultuda eğitim sürecimizi, her aşamada öğrenci katılımını sağlayacak biçimde yapılandırmaktır.

  Biyoloji derslerinde kullanılan öğretim teknikleri ve eğitim teknolojileri, kendi öğrenme yöntemlerini tanıyıp, yeni bilgiler üretmede önceki bilgilerinden yararlanan bir insan modeli yaratmaya yönelik olarak yapılandırılmıştır. Bu yöntemlerden bazıları, görsel materyaller ile zenginleştirilmiş konu anlatımları ve bilgisayar ortamında interaktif programlar ile eğitimdir.  Bu doğrultuda hazırlanmış ders programlarımızdaki temel ilke;  öğrencilerimize lise hayatını tamamladıklarında Biyoloji alanı ile ilgili kendilerinde bulunması gereken temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ve kendisi ve çevresi ile barışık üretken bireyler yetiştirmektir.

 • Matematik

  Okulumuzun matematik bölümü pedagojik olarak kendisini geliştirmiş ve sürekli yeniliklere açık öğretmenlerden oluşmaktadır.

  Özel Okan  Lisesi matematik öğretmenleri olarak öncelikli görevimiz;

  Lise Matematik Öğretiminin Temel  Amaçları olan

  Matematiksel  kavramları  ve  sistemleri  anlayabilmeleri,  bunlar  arasında  ilişkiler kurabilmeleri, günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri,

  Matematikte veya diğer alanlarda, ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri,

  Tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmeleri,

   Matematiksel  problemleri  çözme  süreci  içinde,  kendi  matematiksel  düşünce  ve  akıl yürütmelerini ifade edebilmeleri,

   Matematiksel  düşüncelerini,  mantıklı  bir  şekilde  açıklamak  ve  paylaşmak  için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilmeleri,

   Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilmeleri,

  Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmelerini sağlamaktır.

   Ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılarak öğrencilerimizin bakış açısını geliştirmekteyiz.

   Ünite bazlı gezilerimizle öğrencilerimize yaşantı izli öğrenmeyi sağlıyoruz.

   Sınıflar arası yapılan matematik yarışmaları ile üst düzey düşünme becerilerini geliştiriyoruz.

   Her yıl 14 mart ‘Pi Günü’ matematik günü olarak tüm okulda matematiği hissederek kutluyoruz.

Üniversite Hazırlık Çalışmalarımız

 • Üniversiteye Giriş Okan Eğitim Kurumlarından Geçer

  Okan Eğitim Kurumlarında  anaokulundan liseye kadar bütünsel bir eğitim sunulur. Öğrencilerimiz sadece derslerde değil   okulda bulundukları her an öğretmenleriyle iletişim ve etkileşim içindedir. Sunduğumuz  çok yönlü eğitim sistemi sayesinde öğrencilerimiz  9. Sınıftan itibaren birebir öğrenci takibi ile üniversite sınavına hazırlanır. Bu süreçte üniversite hazırlık kütüphanesi ve kurumsal yayınların öğrenciler tarafından en üst düzeyde kullanımı sağlanır. Aynı zamanda her öğrencinin ilgi ve yetenek alanı belirlenerek yönlendirmeler yapılır ve takibi sağlanır. Sadece 12. Sınıflarda sınav başarısını arttırma amaçlı 40.000 üzerinde soru çözümü, aylara yayılmış YGS ve LYS deneme sınavları ve sınava hazırlık yayınları ile öğrenciler desteklenir.

  Ölçme Değerlendirme sistemi ile analizli karneleri içeren sınav sonuçları internet ortamında da veli ve öğrenci ile paylaşılır. Sınav başarısı, sınavlara özel sonuç karneleri ve danışmanlık sistemi ile takip edilir. Üniversite hazırlık komisyonu tarafından her bir öğrenci ayrı ayrı değerlendirilir. Eksik gidermeye yönelik bireysel etüt uygulamaları, 11.  ve 12. Sınıflarda toplam 40 haftalık cumartesi sınavlara hazırlık kursları, üniversite hazırlık ofisi, psikolojik  danışma ve mesleki rehberlik, sınavlara hazırlık ve tercih danışmanlığı ile öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları sağlanır.

  Gerçekleştirdiğimiz “Bir gün Üniversiteli” ve Okan Üniversitesi’nin  Kariyer Merkezinden de alınan destek ile gerçekleştirdiğimiz “Kariyer Günleri” ile de, öğrencilerimize tercih danışmanlığında profesyonel destek sağlanmış olur. Ayrıca Okan Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerimiz %50 burs ile de ödüllendirilir. Miami’de  açılan Okan International University (OİU) ile  öğrencilerimize çift diploma imkanı sunulmaktadır.

   

                                                   

   

Proje Çalışmalarımız

 • Proje Çalışmalarımız

  Kurumumuzun gerçekleştirdiği proje tabanlı eğitim süreçleri, öğrencilerimiz tarafından da ulusal ve uluslararası değerde projeler üretilerek bir üst seviyeye taşınır.Öğrencilerimiz; öğretmenleri ve üniversitemiz akademisyenlerinin danışmanlığında hazırladıkları projelerle bilgi ve becerilerinin yansımalarını ülke çapında gerçekleştirilen Tübitak, Volvo Adventure, ve diğer resmi ve özel kurumların düzenlediği akademik değer gören yarışmalarda kendilerini gösterme fırsatı bulurlar.

  Hayatın önemli bir parçası olan sosyal sorumluluk projeleri ile yaşama ve topluma değer katan bireyler olarak çalışmalarını sürdürürler. Pozitif motivasyona dayalı öğrenme modelimiz belirli bir programa göre, hayata dokunan öğrenme ortamları ile öğrencilerimizi dünya insanı olarak yetiştirme geleneğini sürdürür.

                                                                                   

                                                             

   

 •  

  Yabancı Dil Eğitimi (LİSE)

   

  Okan Koleji’nde yabancı dil derslerinde öğrencilerin, gelecekteki eğitimleri ve meslek yaşamları ile ilgili çeşitli dil becerilerini kazanmalarını sağlayan bir program sunulur. Birinci yabancı dil edinimi ile ilgili 12. sınıfın sonunda öğrencilerin İngilizce’yi farklı ortamlarda akıcı ve etkili biçimde kullanmaları, makale, anı, araştırma projesi, edebiyat çözümlemesi gibi farklı yazı türlerinde akademik bir yazı dili kullanmaları beklenir. Öğrencilerin ayrıca eleştirel okuma becerilerini uygulamaları da hedeflenmektedir.

  Hazırlık İngilizce Programı

  Hazırlık İngilizce programı haftada 24 saattir. Bu sürenin 17 saatinde dilbilgisi yapılarının okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine temel oluşturması hedeflenmektedir. Diğer 7 saatte öğrencilerin okuma - anlama, yorumlama ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi planlanmıştır. 17 saatinin Türk öğretmenler tarafından gerçekleştirildiği programda, 7 saatlik ders ise yabancı öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Hazırlık sınıflarına öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere iki kez seviye tespit sınavı uygulanmaktadır. Öğretim yılı başında öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve bu eksikliklere neden olabilecek güçlükleri belirlemek ve gidermek, öğretim yılı sonunda da belirlenen hedefler doğrultusunda ne kadar gelişme sağlandığını tespit etmek amacıyla uygulanan bu sınavlar öğrencilerin başarılarını değerlendirmede kullanılmaz. Yapılan seviye tespit sınavları haricinde Cambridge sınavı ile de yabancı dil bilgisi değerlendirilmekte ve öğrencilerimiz bu sınav sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanmaktadır.

  Yabancı dil dersinde ihtiyaç duyulan öğrencilerimize yabancı dil öğretmenlerimiz tarafında etüt çalışmaları yapılmakta ve durumları sürekli olarak takip edilmektedir. Yazılı anlatım becerileri geliştirme çalışmalarının bir bölümü interaktif materyaller kullanılarak yapılmakta ve öğrencilerin yıl boyunca belirli sayıda öykü okumaları ve incelemeleri beklenmektedir. Her dersin konusuna ve uygunluk düzeyine göre filmler izlenmekte ve bu filmlerle ilgili analiz, proje ve performans çalışmaları yapılmaktadır. Derse katılımları, sınıfta ders materyalleri ile hazır bulunmaları, ödev ve projeleri, bireysel çalışmaları öğretmenler tarafından titizlikle, çizelgelerle takip edilmektedir.

  9. Sınıflar

  İngilizce programı haftada 10 saat olan bir programdır. Bu program Main Course (6saat) ve Skills (4 saat) olmak üzere iki ana dersten oluşmaktadır. Skills programı yabancı uyruklu öğretmen tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. Program daha önce edinilen İngilizce dilbilgisi yapılarının okuma, konuşma, yazma ve anlama becerilerine temel oluşturması ve geliştirilmesi için gerekli ortamı sağlar. Programın amacı öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin olarak kullanmalarını ve bağımsız çalışma becerileri geliştirerek kendi öğrenme sorumluluğunu edinmelerini sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin İngilizce kullanımındaki dilbilgisi becerilerini artırabilecekleri, farklı konulardaki metinleri anlama ve yorumlama becerileri kazanabilecekleri bir eğitim ortamı vardır.

  Ayrıca öğrencilerin okuduklarını analiz etmeleri, somut veriler ile kişisel görüşleri birbirinden ayırabilmeleri, bilmedikleri sözcüklerin anlamlarını bağlamdan çıkarabilmelerini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerin  duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini, kendi görüşlerini savunabilmelerini, ileri sürülen farklı görüşlere yanıt verebilmelerini ve sözlü anlatım becerilerini geliştirebilmelerini sağlayabilmek amacıyla ilk önce sınıf içi, daha sonra şubeler arası münazaralar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilgi ve becerilerini yazılı ve/veya görsel olarak ifade etmelerine olanak sağlayan proje çalışmalarına ağırlık verilmekte ve küçük gruplarda her dönem proje çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalar sınıf ve okul içerisinde sergilenmektedir. Öğrencilerin bağımsız çalışma becerilerini geliştirebilmeleri için her dönem belirli sayıda kitap okumaları ve okuma projeleri yapmaları gerekmektedir. Okuma projelerinde amaç öğrencilerin sözcük bilgilerini geliştirmelerine ve yazılı anlatım becerilerini artırmalarına katkıda bulunmaktır.

  Dönem notu, Main Course yazılı sınavları, Skills yazılı sınavlarının ağırlıklı ortalamasından oluşur. Öğrencilerimizin derse katılımları, sınıfta ders materyalleri ile hazır bulunmaları, ödev ve projeleri, bireysel çalışmaları öğretmenler tarafından titizlikle, çizelgelerle takip edilmektedir.

  10. ve 11. Sınıf

  10. Sınıfta İngilizce ders saati haftada 8 saat olmak üzere, 6 saat Türk öğretmen ve 2 saat yabancı öğretmen tarafından yapılmaktadır. 11. Sınıflarda ise 5 saat Türk öğretmenle ders işlenmektedir.

  10. Sınıf itibari ile öğrencilerimize birçok kurumda bulunmayan ve ayrıcalığımız olan TOEFL eğitimi verilmektedir. 2 seneye yaymış olduğumuz bu programla öğrencilerimizin 11. Sınıfın sonunda TOEFL IBT sınavına girmelerini ve bu sınavdan alacakları sonuçlarla gerek yurtdışında okumayı planlayan gerekse ülkemizde bir özel ya da devlet üniversitesinde okumayı planlayan öğrencilere üniversitelerin Hazırlık sınıflarını doğrudan geçmelerini sağlayacak bir sertifika kazandırmaktır. Bu programın içerisinde dinleme, okuma ve yazma ağırlıklı becerilere dayalı detaylı inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Skills dersi öğretmeni öğrencilerle okuma ve yazmaya dayalı bütünleşmiş çalışmalar yürütmekte, deneme, makale yazma çalışmaları yapmaktadır. Yabancı diller bölümü olarak amacımız;

  ·         Standart İngilizce kurallarını kullanarak çeşitli üsluplarda yazı yazmalarını ve çeşitli üsluplara sahip yazıları anlamalarını sağlamak,

  ·         Dünya hakkında yazılanları okumalarını, yazı yazmalarını ve yazı yoluyla dünya hakkında eleştirel bir biçimde düşünmelerini sağlamak,

  ·         Kapsamlı bir sözcük dağarcığı ile akademik bir ortamda, akıcı ve anlaşılır bir biçimde iletişim kurmalarını sağlamaktır.


  12. Sınıflar

  12.sınıfta 4 saat olan İngilizce derslerinde daha okuma ve yazma ağırlıklı çalışmalar yürütülmektedir.  Üniversite tercihlerini dil alanında yapmak isteyen öğrencilere özel bir program sunulmakla beraber öğrencilerin test çözme becerilerinin arttırılması ve bireysel olarak desteklenmeleri hedeflenmiştir.

   Haftalık Ders Saatleri

  SINIF SEVİYELERİ

  İNGİLİZCE

  2. YABANCI DİL

  HAZIRLIK SINIFLARI

  24

  4

  9. SINIFLAR

  10

  2

  10. SINIFLAR

  8

  2

  11.SINIFLAR

  5

  2

  12.SINIFLAR

  5

  2

   

  Kişiye Özel Yabancı Dil Eğitimi

  “Kişiye Özel” eğitim modelimizle, okul öncesi eğitiminden başlayarak anadili İngilizce olan öğretmenler eşliğinde İngilizce dil eğitiminin yanı sıra Çince, Rusça, İspanyolca ve Fransızcayı 2. yabancı dil olarak öğretilmektedir.

   

   

  CAMBRIDGE SINAVLARI

  Cambridge English sınavları, dünyanın İngilizce konuşulan her yerinde okullar, üniversiteler, özel sektör ve kamu sektörü tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Öğrencilerimiz seviyelerine uygun ESOL sınavında başarılı olduklarında, İngilizcelerinin seviyesini gösteren uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika almaya da hak kazanıyorlar.

  PET (Preliminary English Test)
  CEFR B1 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama ve Yazma, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık ikibuçuk saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir.

  FCE (First Certificate in English)
  CEFR B2 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama, Yazma, Dilin Kullanımı, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık dörtbuçuk saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir. FCE Sınavı Tarihleri düzenli olarak sitemizde duyurulmaktadır.

  CAE (Certificate in Advanced English)
  CEFR C1 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama, Yazma, Dilin Kullanımı, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık beş saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir.
  CPE (Certificate of Proficiency in English)
  CEFR C2 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama, Yazma, Dilin Kullanımı, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık altı saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir.

  TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language Internet Based Test)

  TOEFL IBT günümüzde en çok uygulanan TOEFL sınavıdır.  Ülkemizde TOEFL IBT sınavı neredeyse her hafta yapılan bir sınavdır. Sınav için Türkiye'de yetkilendirilmiş pek çok kuruluş vardır. Hemen hemen her büyük şehirde en azından 1 tane TOEFL IBT sınav merkezi bulmak mümkündür.TOEFL iBT® sınavı İngilizce olarak yapılır ve internet üzerinden yürütülür. Giriş de dahil olmak üzere tamamlanması toplamda dört buçuk saat süren dört bölüm (Listening, Reading, Speaking ve Writing) vardır.

  Dört Beceriyi Birleştirmek: Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma

  Sınav sırasında, birden fazla beceriyi birleştiren görevleri yerine getirmeniz istenir, şunlar gibi:

  • Bir soruya yanıt olarak okuma, dinleme ve ardından konuşma
  • Bir soruya yanıt olarak dinleme ve ardından konuşma
  • Bir soruya yanıt olarak okuma, dinleme ve ardından yazma

   

   

   

  Bölüm

  Süre Sınırı

  Sorular

  Görevler

  Okuma

  60-80 dakika

  36–56 soru

  Akademik metinlerde 3 veya 4 parça okuma ve sorulara cevap verme.

  Dinleme

  60-90 dakika

  34-51 soru

  Konuşmaları, sınıf tartışmalarını ve sohbetleri dinleme, ardından soruları yanıtlama.

  Ara

  10 dakika

  Konuşma

  20 dakika

  6 görev

  Bilinen bir konu ile ilgili fikir belirtme, okuma ve dinleme görevlerine göre konuşma.

  Yazma

  50 dakika

  2 görev

  Okuma ve dinleme görevlerine göre kompozisyon yanıtları yazma, yazarak bir fikri destekleme.

  130'dan fazla ülkede 9,000'den fazla üniversite, ajans ve diğer kurumlar TOEFL®puanlarını kabul etmektedir.

  TOEFL IBT toplamda 120 (her bölüm 30 puan) puandan oluşmaktadır. Okullara kabul için minimum puan okuldan okula değişse de pek çok okul 79 TOEFL IBT puanını yeterli İngilizce bilgisi olarak kabul etmektedir. Fakat bazı okullar ek koşullar koyabilmektedir. Örnek olarak TOEFL IBT minimum 79 TOEFL konuşma bölümü minimum 22 gibi. Bu durumda aday sınavdan 90 puan alsa da konuşma bölümü 22'nin altındaysa okulun dil şartını sağlamamış olmaktadır. Bu yüzden başvuracağınız okulların dil şartını incelemeniz ve sınav hazırlık sürecinde hedefinizi ona göre koymanız oldukça yararlı olacaktır. TOEFL sınavları 2 yıl süre ile geçerlidir.

   

  http://www.cambridgeenglish.org/tr/exams-and-qualifications/

  http://www.britishside.com/young-learners-ingilizce-sinavlari.html#

  https://www.ets.org/tr/toefl/ibt/about

   

   

   

   

 • OKAN KOLEJİ LİSESİ (2.YABANCI DİLLER)

  Okan Kolejinde Anaokulundan itibaren aşlayan 2.yabancı dil dersleri, ortak bir program yürütülerek 12.sınıfın sonuna kadar devam eder. Öğrencilere kendilerini iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

  Okan Lisesi öğrencileri 2.Yabancı dil olarak Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça derslerinden birini seçerek 12.sınıfın sonuna kadar İngilizce’nin yanı sıra 2.yabancı dili temel kullanıcı seviyesinde öğrenmektedirler.

  2.yabancı dil derslerinin amacı, öğrencilerimizin seçtikleri dili öğrenirken, bir yandan da farklı kültürleri tanımalarını sağlamaktır.

  2.Yabancı dil dersleri, temel kalıpların öğrenilmesiyle başlayıp, kelime bilgisi, cümle kalıpları ve okuduğunu anlama çalışmaları ile devam eder.12.sınıfın sonunda hedeflenen dil seviyesi A2’dir.

  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve programına göre A2 seviyesindeki bir öğrencinin kazanımları ;

  Dinleme

  Konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.)

  Okuma

  Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

  Konuşma

  Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilir.

  Sözlü Anlatım

  Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

  Yazılı Anlatım

  A 2: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.

   

   

 • Küreselleşen dünyada hergün güncellenen dil eğitimde ,online materyallerin kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlayış ile Okan Koleji olarak öğrencilerimize küçük yaştan itibaren sunmakta olduğumuz zengin içerikli İngilizce eğitimimizi , geniş materyal  yelpazesine sahip interaktif bir online eğitim programı olan “Your Learning Place’’ ile destekliyoruz.

  100.000’den fazla görsel, işitsel materyal  içeriğine sahip olan Your Learning Place; tüm dünyada birçok ülkede dil eğitiminde başarıyla kullanılmaktadır. Farklı birçok metodolojik yaklaşıma ve müfredatımıza tam uyum sağlayan platformun sunduğu hizmetler sayesinde öğrencilerimiz okulda sunulan  ingilizce eğitimine evde de devam edebilme, eğlenerek pratik yapabilme şansına sahip olmaktadır. Platform dahilinde bulunan son derece ilgi çekici ve interaktif ders sunumları her hafta ayrılan ders saati içerisinde öğretmenlerimizce sınıf içinde  uygulanmaktadır.

  Your Learning Place sayesinde öğrencilerimiz; 

  • Doğru telaffuz, tonlama, vurgu gibi dil kazanımlarının yanı sıra ingilizceyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak algılarlar,
  • İşitsel, görsel öğeler kullanılarak  çok boyutlu öğrenme ortamları yaratan program sayesinde kalıcı öğrenme gerçekleşir,
  • Müfredata uygun 100.000'den fazla yüksek kalitede kaynağa (video, çizgi film, animasyonlar) ulaşırlar,
  • Scholastic Online programı aracılığıyla 250'den fazla seviyesine uygun online hikaye kitabına  ulaşırlar.
    

  Your Learning Place Resmi Sitesini görmek için tıklayınız.
  Your Learning Place Kullanım kılavuzu için tıklayınız.


  Teknik destek Call Center Tel : 0 850 550 50 90
  Çalışma Saatleri: Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma / 09:00-18:00 saatleri arasında

Güzel Sanatlar ve Spor

 • Beden Eğitimi

  Öğrencilerimizi; deden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, insanlara değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek ve yaşam boyu spor ilkesiyle birlikte spor kültürünün oluşmasını ve spor branşları hakkında gerek oyuncu gerekse bir izleyici olarak sahip olunması gereken genel kültürün kazanılmasını sağlamaktır.

  Bununla birlikte öğrencinin yaptığı spordan veya izlediği müsabakadan zevk alarak yorumlayabilmesi de hedeflenen davranışlardandır.

  Lise müfredatımızda; hentbol, basketbol ve voleybol spor branşlarına yer verilmiş olup, üniversitemizin sunduğu zengin olanaklardan da faydalanılmaktadır. Üniversitemiz Yaşam Merkezinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzumuzdan her ay düzenli olarak yararlanılmaktadır.

  Müzik

  Öğrencilerimizde; temel müzik bilgilerini geliştirmek, duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerini sağlamak, yerel ve uluslararası müzik türlerini tanımak, yaratıcılık ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirmek, Müzik yoluyla estetik yönlerini geliştirmek ve iyi bir müzik dinleyicisi olmalarını sağlamaktır.

  Ayrıca, belirli gün ve haftaları müzik aracılığı ile pekiştirerek, çeşitli gösterilerle kendilerini ifade etme yönünde öğrenciyi teşvik etmek, Atatürk sevgisinin müzik yoluyla geliştirilmesini sağlamak ve Atatürk’ün müzik ve sanatla ilgili temel görüşlerini doğru kavratabilmek, okul içi ve dışı çeşitli etkinlik, yarışma ve festivallerle müziksel birikimlerini sunmalarını sağlamaktır.

  Görsel Sanatlar

  Sanatsal bakış açısı ve estetik temelli sanat eğitimini yaşama dahil etme gayesiyle planlanan resim derslerinde 9. sınıftan 12. sınıfa kadar kademeli teknik bilgi verilmektedir.

  Öğrencilerimize; sanata ve sanatçıya karşı duyarlı, üretme ve yaratma özellikleri kazandırılmaya çalışılarak, karakalem tekniği ile başlayan temel eğitim, yaş seviyesine göre içerik belirlenerek işlenmekte sonrasında diğer teknikler müfredat programlarıyla öğrencilerimize kazandırılmaktadır. Öğrencilerimiz, çalışmalarını gerçekleştirirken ürünlerine hem sanatsal açıdan bakabilme hem de tasarım ögelerini uygulayabilme yetisine sahip olması, görsel sanatlar dersinin ana hedefleri arasındadır.

  Sanat içerikli çalışmalarımız, kulüp etkinlikleri ve gezilerle desteklenmektedir.

İlgi ve Yetenek Gelişim Programı

 • HALK OYUNLARI KULÜBÜ

  Bu kulübü seçen öğrencilerimizin, fizikî ve kültürel gelişiminin yanı sıra vücut ve beynin aynı anda kullanılması nedeniyle zihinsel olarak daha açık ve daha duyarlı olarak yetişirler. Öğrencilerimizin daha planlı ve programlı çalışmasını sağlanırken öğrencinin zamanı en iyi şekilde değerlendirmesine, kurallara uyum göstermesine daha disiplinli ve ölçülü yaşamalarına da önemli katkı sağlanmaktadır. Bu tür çalışmalar çocukların kendilerine olan öz güvenlerinin gelişmesini, utangaç veya çekingenlikten uzak, etkin bir egzersiz ile toplumda farklı bir yer edinebilmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda kendi kültürümüze ait yöresel oyunları öğrenirler. Öğrenciler, sezon sonunda yaptıkları gösterilerle kazandıkları becerileri davranışa dönüştürerek bir bütün halinde sunma imkânına sahip olarak performanslarını sergilerler.

  SATRANÇ KULÜBÜ

  Satranç Kulübümüzde ki amacımız; Her hafta bir satranç taşımızı tanıyıp her birine ait eğlenceli hikayeleri dinleyerek sosyal ilişkilerinde dengeli, tutarlı, başkalarına karşı hoşgörülü ve anlayışlı oyuncular yetiştirmek; oyun kurallarını ve özel stratejilerini öğrenerek çocuklarımızın bağımsız karar verme, çoklu düşünme, çözüm ve hedef odaklılık yönlerini geliştirmektir. Ayrıca ulusal ve uluslar arası müsabakalara katılarak öğrencilerimizin akranları ile olan iletişim ve etkileşimlerini arttırmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

  MÜZİK KULÜBÜ

  Bu kulüpteki öğrenciler istediği veya kendisine en uygun olan bir enstrümanı seçerek müzik eğitimi  alır. Enstrüman eğitimi beyin ve nörolojik sistemleri geliştirir. Müziği yaşamak, müzikle uğraşmak beyindeki motor sistemini başka hiçbir aktivitenin yapamayacağı şekilde geliştirir. Bilhassa erken dönemde piyano eğitimi matematikte, dolayısıyla fen dallarında çocukların üstün başarılar gösterdiğini ispatlamıştır. Enstrüman çalan öğrenciler; spatial zekâ, görsel dünyayı algılama, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve farklılıklarını kavrama yetisi kazanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin her şeyi algılama yetisi gelişmektedir.Kulüp öğrencileri yıl sonu ve belirli gün ve haftalarda performanslarını sergiler.

  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  Bilişim Kulübü öğrencilerimiz, Photoshop  ve indesign programlarının kullanımına yönelik dersler alacaklardır. Animasyon oluşturma ve  Digital ürünler üzerine teknolojinin renkli ve eğlenceli boyutunda çalışmalar yapılır. Bilişim teknolojileri gurubu öğrencileri; bilgisayar bilimlerini seven  istekli, iş birlikçi, sorumluluk sahibi, görsel algısı yüksek, teknolojik gelişmeleri takip eden öğrencilerden oluşur.

  MUN KULÜBÜ

  Model Birleşmiş Milletler Kulübü’ne (MUN) katılan öğrenciler, önemli dünya meseleleri hakkında bilgi edinirler. Yaptıkları araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretirler. Tüm bu çalışmalar İngilizce yürütülür. Kulübe üye olmak gönüllülük ilkesine bağlıdır. Bu öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslararası konferanslara katılırlar. Üç ila dört gün süren bu konferanslarda öğrenciler önceden belirlenmiş bir ülkeyi temsil ederler. Diplomat kimliğine girip diğer temsilci öğrencilerle tanışır ve konuşurlar. Dil ve bilgi becerilerini kullanır, üstlendikleri pozisyonu taşırlar.

  FOTOĞRAFÇILIK ve GRAFİK TASARIM KULÜBÜ

  Kulübümüzde öğrencilerimiz fotoğraf sanatını yakından tanırken, doğru fotoğraf çekim tekniklerini, profesyonel makinalarla nasıl çekim yapılacağını öğrenir, estetik bakış açısıyla fotoğraf serileri oluşturur ve sergilenmeye hazır hale getirir. Çeşitli sergi ve yarışmalara katılmak kulübümüzün amaçlarındandır. Grafik tasarım programlarıyla çektiği fotoğrafları, foto manipülasyon teknikleriyle işler. Afiş, poster, davetiye v.b. tasarımları yapmayı öğrenir.

  GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ

   Görsel sanatlar; öğrencinin algılama, yaratıcı düşünme, hayal gücü geliştirme, analiz ve sentez edebilme, yaratıcı problem çözme ve yorumla becerisini geliştirir.  Günümüz sanatını ve sanat tarihini yakından tanımalarını sağlayıp, yetenekleri doğrultusunda estetik yönlerinin gelişimine katkıda bulur. Öğrencinin çeşitli sanat yayınlarını takip etmesi ve tartışması, yaptığı çalışmalardan tat alarak yeteneklerini ortaya koyması ve yaratıcılıklarını geliştirmesi hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda; karakalem, röprodüksiyon çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya, duvar resmi, seramik ve heykel çalışmalarını sanat atölyelerinde gerçekleşir. Okulun çeşitli bölümlerinde çalışmalarımız sergilenir ve tüm okul yaşantısıyla paylaşması sağlar. Çeşitli sergilere giderek, sanatı yerinde yaşayıp izleyerek, sanatla yaşamanın önemi kavrar. Görsel Biçimlendirme İlklerini kullanır,  Görsel Sanat Kültürüne ilgi duyar. Müze gezileri ile toplumsal ve kültürel farkındalığı oluşur.

  BİNİCİLİK KULÜBÜ

  Binicilik Kulübü Hedeflerimiz

  *Ata sporu olan biniciliği öğretmek, geliştirmek ve yaşatmak

  *Yoğun akademik okul çalışmalarının etkisini hafifletmek

  *Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak

  Binicilik kulübünde hedeflerimizin yanı sıra öğrencilerimizin bazı önemli kazanımlara da sahip olmalarını istiyoruz. Bu kazanımlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  Kazanımlar

  -Binicilik sporu tüm kasların çalışmasını sağlamakla beraber, kemik gelişimi üzerinde olumlu etki sahibidir.

  -Binicilik sporunun en önemli detayı at üzerinde duruştur. Bu duruş vücudun bel ve sırtın dik konumda tutulması ile gerçekleşir. Bu da kulüp öğrencilerimizin estetik bir görüntüye sahip olmalarını sağlar.

  -At üzerinde oturup kalkma esnasındaki ritmik hareketler terlemeye, terleme toksinlerin atılmasına ve kilo verilmesine yardımcı olur.

  -Bel ve sırt ağrısı çeken kişilerde at üzerindeyken oturdukları dik duruş, ağrıların giderilmesine olanak sağlar.

  -Binicilik kan dolaşımı ve solunum sistemini dengeler.

  -Denge ve koordinasyonu geliştirir.

  -Düzenli binicilik sporu yapan kişi çevresine karşı farkındalığını geliştirir, uyanık olur ve acil durumlarla çok daha iyi bir şekilde baş eder.

  -At üzerinde olmak ve özgürce koşmak insana sonsuz bir mutluluk verir.

  -Binicilik sporu aslında riskli bir spordur. Sabır gerektirir. Büyük bir hayvana yön vermek ve idare etmek kişinin ilerleyen zamanlarda öz güvenini geliştirir ve kişi kolayca risk alabilir.

   

   

   

   

   

   

Etkinlikler

 • 12.sınıf Öğrencilerimizin YGS öncesi Motivasyon Toplantısı

  13 Mart Pazar günü YGS sınavına girecek olan 12.sınıf öğrencilerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sınav esnasında nelere dikkat etmeleri konusunda son bir bilgilendirme yapan üniversite hazırlık koordinatörümüz Sn.Gürol Ürgün, kendileri için faydalı olacak bilgileri de öğrencilerimiz ile paylaştı.Öğrencilerimize başarılar dileriz.

  Serbest Kürsü Etkinliği

  Okan Koleji olarak evrensel düşünebilen dünya insanı yetiştirme vizyonuyla; öğrencilerimizi araştırmaya, düşünmeye, konuşturmaya yönelten çalışmalarımıza devam ediyoruz.
  Düzenli periyotlarla on beş günde bir lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz “Serbest Kürsü” etkinliğimizi öğrencilerin belirlediği konuların görüşülüp tartışılması ve farklı düşüncelerle yeni bulgulara ulaşma sonucuyla tamamladık. Okul konferans salonunda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte İstanbul trafiğine çözüm önerilerinden, enerji kaynaklarına, “çay mı, kahve mi?“ tartışmasından, okullardaki cep telefonu kullanım kısıtlaması kadar birçok konu demokratik bir ortamda tartışıldı. Fikirler paylaşıldı. Eğlenceli ve bilgilendirici bir havada geçen serbest Kürsü etkinliğimize tüm lise sınıflarımız katılım gösterdiler.

  Gülhane İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

  Gülhane Parkı yerleşkesi içinde bulunan Gülhane İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesine 11.sınıf öğrencilerimizle  gezi düzenledik. Rehber eşliğinde yapılan gezide Matematik, Geometri, Astronomi, Kimya, Fizik, Mimari ve diğer fen bilimleri alanlarında  eski dönemlerdeki tüm yenilikler tanıtıldı.Ayrıca bir tablet uygulaması ile  3 gruba ayrılan öğrencilere online sorular yönlendirildi. Gezinin sonunda birinci olan grup ödüllendirildi. Bu uygulama ile öğrenciler eğlenerek öğrendiler.

  Geleneksel Münazara Yarışması 

  Kolejimizin lise öğrencileri arasında yapılan geleneksel münazara yarışması  iddialı ve çekişmeli geçen maçlarla tamamlandı.  Öğrencilerimizin günlük, sosyal, tarihî, kültürel, uluslararası hukuk, ekonomi, turizm vb. gibi ulusal veya uluslararası konuları tartıştıkları münazara etkinliği; okulumuzda öğrencilerimizin sosyal ve liderlik anlamındaki gelişimlerini doğrudan destekleyen bir etkinlik olarak yıl içinde belli bir program dahilinde uygulanmaktadır. Bu bağlamda 2015-2016 eğitim öğretim yılının birinci dönemi için yapılan “Lise Sınıfları Arası Münazara Yarışması” 11 A sınıfı öğrencilerimizin şampiyonluğu ile tamamlanmıştır. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

  Rıdvan Dilmen  ve Cüneyt Çakır Öğrencilerimizle Buluştu

  Duayen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve dünyanın en iyi hakemleri arasında yer alan Cüneyt Çakır, üniversite ve kolej öğrencilerimizle buluştu. Adil Oyun etkinliğinde öğrencilerimiz ödüllü oyun ve yarışmalar oynadılar. Ardından gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen ve futbol hakemi Cüneyt Çakır öğrencilerimizin sorularını cevapladılar.

  Okan Koleji Lisesi olarak mesleki rehberlik kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin hedef ve kariyer danışmanlığı devam etmektedir. Bu doğrultuda Okan Üniversitesi işbirliği ile öğrencilerimizin bir tam günlerini üniversite öğrencisi olarak hedefledikleri bölümde geçirmelerini sağladık. “1 Gün Okan’lı” olmak etkinliğimiz ile öğrencilerimiz üniversite yaşamını deneyimledikleri gibi hedefledikleri bölümleri de birebir yaşayarak tanıma fırsatı yakaladılar.

  Ziyaret edilen ve derslerine girilen bölümler:

  Genetik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği,İşletme,Uluslararası Ticaret,Psikoloji,Hukuk,Tıp,Diş Hekimliği, İç Mimarlık

   

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 • Okan Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak hedefimiz; gelişen ve değişen dünyada kendisini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan ve sorgulayan, kendisi ve çevresi ile barışık, yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan, karar verme ve sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip, başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu bireylerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarımız, psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu hizmet alanlarından:

  • Psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak okul sürecinde ve günlük yaşamlarında yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz.

   

  • Öğrencilerimize yönelik hizmetler kapsamında; öğrencilerimizle bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarının yanında düzenli rehberlik saatleri yapıyoruz.

  Öğrencilerimize yönelik uygulanan test ve envanterler:

  o    -Beier Cümle Tamamlama Testi

  o    -Kime Göre Ben Neyim?

  o    -Öğrenme Stilleri Testi

  o    -Çoklu Zeka Testi

  o    -Başarısızlık Nedenleri Anketi

  o    -Sınav Kaygısı Testi

  o    -Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

  o    -Problem Tarama Envanteri

  o    -Meslekî Yönelim Envanteri

  o    -Bilişsel Değerlendirme Testleri

  Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsamında; velilerimize yönelik olarak okulumuza uzmanlar davet ederek seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerimize yönelik yıl içerisinde:

  ·         Zaman Yönetimi

  ·         Verimli ve Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

  ·         Motivasyon

  ·         Sınav Kaygısı

  ·         Etkili İletişim

  ·         İnternet Kullanımı – Sanal Zorbalık

  ·         Ergenlik ve Kişisel Hijyen

  ·         Meslek Seçme Basamakları

  ·         YGS/LYS Süreci konuları ile ilgili seminerler veriyoruz.

  Dönemde bir kez çıkardığımız O-BAKIŞ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik dergimizle birçok konuda bilgilendirici yazılarımızı yayınlıyoruz.

  • İzleme hizmetleri kapsamında; yaptığımız bireysel görüşmeler ve uyguladığımız testlerin sonucunda psikolojik danışma merkezlerine gönderilen öğrencilerimizde beklenen değişimin olup olmadığını, aileleriyle görüşüp takip ediyoruz.

   

  • Oryantasyon/duruma alıştırma hizmetleri kapsamında; yeni öğrencilerimize okulumuzun özelliklerini, bölümlerini, çalışanlarımızı (personel, yönetici, kat görevlileri...), fiziksel ortamı ve yapılan çalışmaları açıklayıp tanıtıyoruz. Okula uyum güçlüğü çeken öğrencilerimize bireysel destek veriyoruz.

   

  • Danışmanlık/konsültasyon hizmetleri kapsamında; öğretmenler ve yöneticileri bilgilendiriyoruz.

   

  • Araştırma/değerlendirme hizmetleri kapsamında; yapılan seminerlerin, hazırlanan raporların ve uygulanan testlerin değerlendirmesini yapıyoruz.

   

  • 01-01
   Paz - Paz
   Resmi Tatil
  • 23-03
   Pzt - Cum
   Yarı Yıl Tatili
  • 06-06
   Pzt - Pzt
   Yarı Yıl Başlangıcı
  • 07-07
   Sal - Sal
   OPEDUCA Projesi Semineri
  • 11-11
   Cmt - Cmt
   Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantıları
  • 17-17
   Cum - Cum
   8. Sınıf Veli ve Öğrencilerine Lise Tanışma Toplantısı
  • 28-28
   Sal - Sal
   Sivil Savunma Günü
  • 04-04
   Cmt - Cmt
   4 Mart 2017 Okan Koleji OGS Sınavı
  • 06-06
   Pzt - Pzt
   Girişimcilik Haftası
  • 08-08
   Çrş - Çrş
   Dünya Kadınlar Günü
  • 08-14
   Çrş - Sal
   Bilim Teknoloji Haftası
  • 12-12
   Paz - Paz
   İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
  • 12-12
   Paz - Paz
   YGS
  • 14-14
   Sal - Sal
   Pi Günü
  • 15-15
   Çrş - Çrş
   Tüketiciyi Koruma Haftası
  • 17-17
   Cum - Cum
   Çanakkale Şehitleri Anma Günü
  • 18-18
   Cmt - Cmt
   Başarılı ve Mutlu Çocuk Yetiştirme Seminer Marmara Üniv Öğretim Üyesi Dr Özgür BOLAT
  • 25-25
   Cmt - Cmt
   2. ŞÖK Toplantısı
  • 27-27
   Pzt - Pzt
   Dünya Tiyatrolar Günü
  • 28-31
   Sal - Cum
   Kütüphaneler Haftası
  • 01-01
   Cmt - Cmt
   Lise Veli Toplantısı 10:00-16:00
  • 06-06
   Prş - Prş
   Bilimsel Araştırmalar Projeler Etkinliği
  • 17-21
   Pzt - Cum
   Kariyer Günleri
  • 01-01
   Pzt - Pzt
   Emek ve Dayanışma Günü
  • 02-06
   Sal - Cmt
   Bilişim Haftası
  • 02-06
   Sal - Cmt
   Bilişim Haftası
  • 03-03
   Çrş - Çrş
   Bilim Şenliği
  • 10-16
   Çrş - Sal
   Engelliler Haftası
  • 10-10
   Çrş - Cmt
   LYS 4 Sınavı
  • 12-12
   Cum - Cum
   Engelliler Haftası Kutlama Programı
  • 14-14
   Paz - Paz
   Anneler Günü
  • 18-18
   Prş - Prş
   19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması
  • 19-19
   Cum - Cum
   19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • 23-23
   Sal - Sal
   2. Genel Kurul
  • 30-30
   Sal - Sal
   Lise Mezuniyet Töreni 18.00-20.00
  • 02-02
   Cum - Cum
   West Side Story Lise Drama Kulübü Gösterisi
  • 02-02
   Cum - Cum
   West Side Story Lise Drama Kulübü Gösterisi
  • 02-02
   Cum - Cum
   West Side Story Lise Drama Kulübü Gösterisi
  • 05-05
   Pzt - Pzt
   Dünya Çevre Günü Kutlaması
  • 09-09
   Cum - Cum
   2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Kesimi ve Öğrencilere Tatil Başlangıcı
  • 09-09
   Cum - Cum
   Eğitim Öğretim Yılı Ders Kesimi - Öğrencilere Tatil Başlangıcı
  • 11-11
   Paz - Paz
   LYS 1 Sınavı
  • 11-11
   Paz - Paz
   LYS 1 Sınavı
  • 12-13
   Pzt - Sal
   Okullar Yıl sonu Öğretmenler Kurulu Toplantıları
  • 14-15
   Çrş - Pzt
   İdari Bilimler Yıl sonu Değerlendirilmesi
  • 15-15
   Prş - Prş
   İdari Bilimler Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı
  • 15-16
   Prş - Cum
   Çalışma Takvimi Yapılandırma Toplantısı
  • 16-16
   Cum - Cum
   2017-2018 Çalışma Takvimi Yapılandırma Toplantısı
  • 16-16
   Cum - Cum
   Tedarik Hizmetleri Yılsonu Değerlendirme Toplantısı
  • 17-17
   Cmt - Cmt
   Tedarik Hizmetleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı
  • 17-17
   Cmt - Çrş
   LYS 2-5 Sınavı
  • 18-18
   Paz - Paz
   LYS 3 Sınavı
  • 19-22
   Pzt - Prş
   Gelecek Yıl Talepleri Demirbaş ve Zimmet Teslimi
  • 19-22
   Pzt - Prş
   Zümre Çalışmaları Raporlamalar
  • 21-21
   Çrş - Çrş
   Lise Mezuniyet Yemeği
  • 23-27
   Cum - Sal
   Ramazan Bayramı
  • 23-23
   Cum - Cum
   2. Genel Kurul
  • 30-30
   Cum - Cum
   Öğretmenler Yaz Tatilinin Başlangıcı
  • 14-14
   Pzt - Pzt
   Öğretmenlerin Göreve Başlangıcı-Genel Kurul Toplantısı
  • 30-30
   Çrş - Çrş
   30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 31-04
   Prş - Pzt
   Kurban Bayramı
  • 11-11
   Pzt - Pzt
   Lise Hazırlık Sınıfı Velilerine Yabancı Dil Bilgilendirme Toplantısı
  • 11-11
   Pzt - Pzt
   Lise Hazırlık Muhafiyet Sınavı ve Oryantasyon
  • 18-18
   Pzt - Pzt
   2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı ve İlköğretim Haftası
  • 19-19
   Sal - Sal
   Sosyal Etkinlikler, Kulüpler, Kış Okulları Tanıtım Toplantısı
  • 23-23
   Cmt - Cmt
   Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Veli Bilgilendirme Toplantısı
  • 25-25
   Pzt - Pzt
   Kulüp Çalışmalarının Başlangıcı
  • 30-30
   Cmt - Cmt
   Hafta Sonu Kursları Başlangıcı
  • 30-30
   Cmt - Cmt
   Hafta Sonu Sanat-Spor Kursları Başlangıcı
  • 29-29
   Paz - Paz
   29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • 10-10
   Cum - Cum
   10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü
  • 20-20
   Pzt - Pzt
   Dünya Felsefe Günü
  • 24-24
   Cum - Cum
   Öğretmenler Günü
  • 25-25
   Cmt - Cmt
   Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Veli Toplantısı
  • 05-05
   Sal - Sal
   İlk Yardım Eğitimi
  • 10-10
   Paz - Paz
   İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
  • 15-15
   Cum - Cum
   Çin Kültürü Festivali
  • 25-29
   Pzt - Cum
   1 Gün Okan Üniversiteli Olmak
  • 27-27
   Çrş - Çrş
   Okan Ville
  • 29-29
   Cum - Cum
   Yetenek Sergileme ve Yılbaşı Programı