Ölçme ve Değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MODELİMİZ

Okan Koleji ölçme değerlendirme birimi okullarımızdaki sınavların, güncel ölçme değerlendirme kriterlerine göre hazırlanmasını, uygulanmasını, ölçülerek değerlendirilmesini ve değerlendirme sonuçlarına göre okul programlarının geliştirilmesini organize eden akademik destek birimidir. Ölçme değerlendirme uzmanı tarafından öğrenme düzeylerini arttırabilmek için öğrencilerimizin hem ders konularına hem de çeşitli becerilere ne düzeyde ulaştıkları belirlenerek, öğretimi geliştirme çalışmaları organize edilir.

Okan Kolejinde tam öğrenme yaklaşımına göre eğitim-öğretim ve ölçme değerlendirme etkinlikleri düzenlenir. Amacımız öğrencilerimizin her birinin öğrenme stillerini ve öğrenme sürelerini dikkate alacak bir şekilde eğitim vererek, öğretim programlarındaki hedef ve kazanımların tümüne ulaşmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin değerlendirilmesinde hem süreç değerlendirmeye, hem de sonuç değerlendirme yer verilir.

Okan Koleji Ölçme Değerlendirme Biriminde bu çerçevede yapılmakta olan çalışmalar şunlardır:

 • İhtiyaç analizleri yapılarak, okulda ölçme değerlendirme ve program geliştirme konusunda eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir.
 • Öğrenci başarısının, öğrenme kalıcılığının ve çeşitli üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesine destek olunmaktadır.
 • Uygulanan sınavlar öğrenci bazında, şube bazında, amaç / kazanım / konu bazında analiz edilerek rapor alınır. İlgili birimlerle paylaşılır.
 • Yapılan sınavlardaki soruların madde analizi (ayırt edicilik, madde güçlüğü, geçerlik ve güvenilirliğini vb.) ve aritmetik ortalama, standart sapma, mod, medyan, başarı yüzdesi gibi değerleri de analiz edilerek, sınavlar hakkından genel değerlendirmeler yapılmaktadır.
 • Eğitim programlarındaki amaçlara ne düzeyde ulaşıldığını tespit edilerek, öğrencilerin işlenen hangi alt konu başlıklarında başarılı olduklarını veya öğrenme eksiklikleri belirlenir. Öğrenme eksikliği tespit edilen konularda gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başında hazır bulunuşluk durumları belirlenerek yıllık planların bu doğrultuda yapılanmasına destek olunmaktadır.
 • Öğrencilerin gelişimleri ile ilgili hem öğrencilerimize hem de velilerimize geri bildirimlerin yapılmasına destek olunmaktadır.
 • Yapılan öğretimin ve kullanılan öğretim materyalinin etkililik düzeyi hakkında bilgi verilerek, öğrenme-öğretme etkinliklerinin geliştirilmesine destek olunmaktadır.
 • Eğitim-öğretim yılının sonunda düzey belirleme sınavları düzenlenerek öğrencilerin yetişme düzeyi ve öğretimin kalitesi hakkında değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çeşitli yayın kuruluşlarının yaptığı ulusal deneme sınavlarının organizasyonu sağlanmaktadır.

İLKOKUL

Özel Okan İlkokulunda başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ayrıca, öğrencilerin başarısı; sınavlar, proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan edinilen sonuçlar, değerlendirilerek geliştirilmeye ve desteklenmeye büyük bir özenle dikkat edilir. Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur. Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. Kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca yaptığı çalışmalardan seçtiği ürünlerle oluşturduğu portfolyosunu veli ve öğretmenlerine sunarak paylaşırlar. Velilerimiz bu yolla çocukların gelişmeleri ile ilgili çocuklarından ayrıntılı bilgi alma fırsatı bulurlar.

ORTAOKUL

Özel Okan Ortaokulunda ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınavlar uygulanır, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir. Değerlendirme sonuçları, hem e-okul sistemine hem de k12net sisteminde yayınlanır.

Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılım ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir.

Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, teknoloji ve tasarım, Bilişim Teknolojileri derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir.

Özel Okan Ortaokulunda Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG)’a yönelik ölçme değerlendirme çalışmalarına yer verilmektedir. TEOG’a yönelik deneme sınavları ve ders etkinlikleri yapılmaktadır.

LİSE

Özel Okan Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı sınıf geçme yönetmeliği uygulanmaktadır. Öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınavlar uygulanır. Ortaöğretim kurumları yönetmeliği gereği, öğrenci başarısının değerlendirilmesinde; proje ve performans çalışmasına da yer verilir. İki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrencilerin başarılı sayılır. Sorumluluk sınavları ilgili dersin öğretmeni tarafından yılda iki kez (Kasım - Nisan) yapılır. Değerlendirme sonuçları, hem e-okul sistemine hem de k12net sisteminde yayınlanır.

Özel Okan Lisesinde yükseköğretime geçiş sınavına (YGS) ve lisans yerleştirmeye (LYS) yönelik ölçme değerlendirme çalışmalarına yer verilmektedir. Bu sınavlara yönelik deneme sınavları ve ders etkinlikleri yapılmaktadır. Sınavlarımız öğretmenlerimiz tarafından hazırlanır. Ayrıca seçilen yayın kuruluşlarından alınır. Deneme ve yazılı sınavların haricinde konu tarama testleri ile öğrencilerimizin başarı durumları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Ölçme ve değerlendirme yönergesi, Okan lisesinde öğrencilerin bilgi, beceri ve edindikleri kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenler.

Ölçme Araçları

 1. Yazılı Sınav Uygulamaları
 2. Uygulamalı Sınavlar
 3. Performans Değerlendirmeleri
 4. Proje Çalışmaları

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

A) SINAV UYGULAMALARI

Öğrenci sınav başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir:

1. Öğrencilerin başarısı, öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, ders etkinliklerine katılımları, performans çalışmaları ve projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.

2. Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır. Bu kazanımlara www.okankoleji.k12net.com adresinden ulaşılabilir.

3. Yazılı sınav yönergelerinde; sınavın süresi, her sorunun puanı ve sınav ile ilgili diğer açıklamalar açıkça belirtilir.

4. Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme, yorumlama ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir. (çoktan seçmeli, eşleme, doğru yanlış, bulmaca ve boşluk doldurma gibi) Her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

5. Sınav sorularının zorluk düzeyleri dengelenir; sorulması planlanan sorular, öğrenci grubunun akademik olgunluk düzeyi referans alınarak; çok kolay (%20), kolay (%30), orta (%30), zor ), çok zor () nitelik ve oranlarında hazırlanır.

6. Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birdenfazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Sınav analizi; sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve uygulanabilir kararların alınması işlemlerini kapsar.

7. Ayrıca sınav sorularının;

a) İşlenen tüm konuları geriye doğru azalan oranda kapsamasına,

b) Açık, anlaşılır, belirgin bir dille ifade edilmesine,

c) Mümkün olduğunca fazla sayıda ve kısa yanıtlı olmasına,

d) Metin ve problemlerden oluşmasına,

e) Farklı öğrenme stillerine hitap edecek farklı ölçme nitelikleri taşımasına,

f) Bir ders saatini kapsayacak şekilde düzenlenmesine önem verilir.

8. Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde; geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır. Cevap anahtarı sınavlardan önce, her soruya verilecek puan ayrıntılı olarak belirtilmiş şekilde hazırlanır ve sınav bitimine doğru ortak paylaşım panosuna asılır.

9. Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlananbilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

10.Sınav uygulandıktan sonraki en geç 10 gün içinde sınav sonuçları öğrencilere duyurulur, e-okul ve k12.net sistemine girilir. Öğretmen, sonuçların duyurulma aşamasında sınav kâğıtlarını öğrencilere dağıtarak eksikliklerin görülmesi ve düzeltilmesi için gerekli tedbirleri ve ek çalışmaları planlar.

11.Sınav sonucunda sınıf mevcudunun %50’si, 50 puanın altında kaldıysa dersin öğretmeni eksik kazanımların giderilmesine yönelik çalışma yaptıktan sonra sınavını sınav yönergesinde bulunan hususlara göre tekrar eder.

12.Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın en az iki tane yapılır.

13.Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir; öğrencilere yazılı olarak bildirilerek e-Okul ve k12.net sistemi üzerinden ilan edilir.

14.Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre, yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.

15.Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

B) PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performans değerlendirme süreci sınıf içi performans, performans görevi ayrımıyla ele alınır. Sınıf içi performans, öğrencilerin yarıyıl boyunca ilgili ders kapsamında sergilediği tutum, davranış ve akademik özellikleri ifade eder. Bunlar:

a) Derse devam

b) Etkinliklere katılım

c) Dinleme becerileri

d) Davranış

e) Ödev

f) Derslere hazırlıklı gelme (ders araç-gereçleri, kaynaklar, vs)

g) Konu tarama testleri

Performans görevleri, programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, araştırma gibi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmalardır. Öğretmen rehberliğinde yapılır.

Bu bağlamda,

 • Performans görevleri öğretmen gözetiminde verilir.
 • Araştırma ve veri toplama hazırlıkları sınıf dışında gerçekleştirilebilir.
 • Ürünü oluşturma ve sonuçlandırma aşamaları sınıf içinde gerçekleştirilmelidir.
 • Öğrencinin performans görevini yaparken sergilediği performans, öğretmen tarafından gözlenebildiğinden süreç, daha sağlıklı değerlendirilir.

Öğrenci performansının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir:

1. Her dersten en az bir performans notu verilir. Performans notu iki veya daha fazla verilmesi durumunda bunlardan biri süreç değerlendirmeye yönelik “sınıf içi performans” olarak; diğeri, “performans görevi notu” olarak verilir.

2. Performans görevini öğrencinin belirlenen tarihte bitirmesi esastır. Belirtilen tarihte, yapması gereken hazırlığı tamamlamadan derse gelen öğrencinin notu 10 puan düşürülür. Yeni tarihli performans görevinin puanlaması 90 üzerinden yapılır.

3. Sürece yönelik performans notu tablosu, aylık süreçler için doldurulur. Karne notunu olumsuz biçimde etkileyeceği düşünülen tutum ve davranışlar konusunda süreç boyunca öğrenci ve veli bilgilendirilir.

C) PROJE DEĞERLENDİRME

Proje; Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup hâlinde yaptıkları çalışmayı, ifade eder.

Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

1. Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

2. Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

3. Proje görevini öğrencinin belirlenen tarihte bitirmesi esastır. Belirtilen tarihte, yapması gereken hazırlığı tamamlamadan derse gelen öğrencinin notu 10 puan düşürülür. Yeni tarihli performans görevinin puanlaması 90 üzerinden yapılır.

4. Sürece yönelik proje notu tablosu, aylık süreçler için doldurulur. Karne notunu olumsuz biçimde etkileyeceği düşünülen tutum ve davranışlar konusunda süreç boyunca öğrenci ve veli bilgilendirilir.